hold a position

پیشنهاد کاربران

در کمین بودن
داشتن/تصرف کردن یک جایگاه شغلی
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما