hog

/ˈhɑːɡ//hɒɡ/

معنی: گراز، خوک، بزور گرفتن
معانی دیگر: (عامیانه) بیش از سهم خود (خوراک و غیره) برداشتن، لاح زدن، خوک پرواری (به ویژه sus scrofa)، (انگلیس) خوک اخته شده، (انگلیس و غیره بجز امریکا و کانادا) بچه گوسفند (که هنوز پشم چینی نشده)، (عامیانه) آدم خوک صفت (کثیف و پرخور و طماع)، آدم شکمباره، به شکل گرده ماهی درآوردن یا بودن (مانند ته و بیرون قایق)، میان فراز کردن یا بودن، کوژمیان کردن، یال اسب را کوتاه کردن (و به صورت ماهوت پاک کن در آوردن)

بررسی کلمه

اسم ( noun )
عبارات: go whole hog, live high on (or off) the hog
(1) تعریف: a domestic pig or swine, esp. one that weighs over 120 pounds, raised for meat.

(2) تعریف: any of various related mammals, including some wild species such as the boar.

(3) تعریف: (informal) a greedy, gluttonous, or filthy person.
فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: hogs, hogging, hogged
مشتقات: hoglike (adj.)
• : تعریف: (informal) to take an unfair or unjustified amount of.

- He hogged all the butter.
[ترجمه گوگل] تمام کره را گرفت
[ترجمه ترگمان] اون همه کره رو خورد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

جمله های نمونه

1. hog wild
(عامیانه) هیجان زده و بی بندوبار،از خود بیخود

2. don't hog the phone! i want to talk too!
تلفن را به خودت اختصاص نده ! منهم می خواهم حرف بزنم !

3. go (the) whole hog
(خودمانی) تا آخر کار ادامه دادن،کاملا پذیرفتن یا انجام دادن

4. in iowa corn growing and hog raising dovetail efficiently
در ایالت آیووا کشت ذرت و پرورش خوک به طور موثری با هم هماهنگ شده اند.

5. high on (or off) the hog
(عامیانه) با هزینه و تجملات زیاد

6. Feed a pig and you'll have a hog.
[ترجمه گوگل]به یک خوک غذا بدهید، یک گراز خواهید داشت
[ترجمه ترگمان]به یک خوک غذا بده و خوک هم خواهی داشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. He is greedy like a hog.
[ترجمه گوگل]مثل گراز حریص است
[ترجمه ترگمان]مثل خوک حریص است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. These pigs are close cousins of the wild hog.
[ترجمه گوگل]این خوک ها پسرعموهای نزدیک گراز وحشی هستند
[ترجمه ترگمان]این خوک ها cousins از خوک وحشی هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. Let's go the whole hog and order champagne.
[ترجمه گوگل]بیایید کل گراز برویم و شامپاین سفارش دهیم
[ترجمه ترگمان]بیا همه خوک و خوک سفارش بدیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. They did their utmost to hog as much profit as possible.
[ترجمه گوگل]آنها تمام تلاش خود را به کار گرفتند تا هر چه بیشتر سود کنند
[ترجمه ترگمان]آن ها بیش ترین سود را برای hog انجام می دادند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. Drivers who hog the road leave no room for other cars.
[ترجمه گوگل]رانندگانی که در جاده گراز دارند جایی برای خودروهای دیگر باقی نمی گذارند
[ترجمه ترگمان]راننده ها که جاده را hog هیچ جا برای اتومبیل های دیگر جا نمی گذارند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. The hog bristled up.
[ترجمه گوگل]گراز موها بلند شد
[ترجمه ترگمان]سیخ سیخ سیخ شده بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. The Siemens display goes the whole hog.
[ترجمه یوسفی] اجرای زیمنس توجه همه را به خود جلب کرد
|
[ترجمه گوگل]صفحه‌نمایش زیمنس کاملاً کار می‌کند
[ترجمه ترگمان]نمایش زیمنس کل خوک را به نمایش می گذارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. You could hire taxis, or go the whole hog and hire a chauffeur-driven car for the day.
[ترجمه گوگل]می‌توانید تاکسی کرایه کنید، یا به کل گراز بروید و یک ماشین راننده برای آن روز کرایه کنید
[ترجمه ترگمان]تو می تونی تاکسی استخدام کنی، یا همه خوک ها رو اجیر کنی و یه ماشین رانندگی کنی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. A hog in a headscarf squealed as she cleaved its skull with her axe.
[ترجمه گوگل]گراز روسری در حالی که جمجمه اش را با تبر شکافته بود جیغ می کشید
[ترجمه ترگمان]در حالی که جمجمه خود را با تبر قطع می کرد، یک خوک بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

گراز (اسم)
pig, hog, pork, tusker

خوک (اسم)
pig, swine, hog, pork

بزور گرفتن (فعل)
exact, usurp, extort, grab off, hog

تخصصی

[کامپیوتر] برنامه ای که نیاز به مقدار زیادی از یک منبع قابل دسترس دارد .

به انگلیسی

• domestic pig raised for market; any of a number of mammals related to the domestic pig (i.e. boar, wart hog, etc.); greedy person (slang); something that consumes too much of anything
cause to arch; curve upward (of a ship's keel); shred into little bits with a machine (of wood); cut a horse's mane short, roach; act selfishly, take more than one's fair share
a hog is a large male pig, usually one that has been castrated.
if you hog something, you take all of it in a selfish or impolite way; an informal use.
if you go the whole hog, you do something bold or extravagant in the most complete way possible.

پیشنهاد کاربران

hog something you use most or all of it in a selfish way
خوک نر پرواری
خوک وحشی، گراز
go ( the ) whole - hog
زدن به سیم آخر
سنگ تموم گذاشتن
گراز
خوک وحشی
قرق کردن، قدغن کردن

He's always hogging the bathroom ( = spending too much time in the bathroom, so that no one else can use it ) .
حریص، شکمو، پرخور
بیش از حق خود ( از چیزی ) برداشتن
به نقل از فرهنگ معاصر:
( به عنوان اسم ) : خوک پرواری
آدم شکمباره، حریص، پست
( به عنوان فعل ) : [حریصانه] تصرف کردن، به خود اختصاص دادن، صاحب شدن

اگر مفید بود لطفا لایک کنید ❤️🙏🏻
تصخیر کردن

مثال

he is a machine hog
همیشه چسبیده به این دستگاه
خوک دشتی . [ ک ِ دَ ] ( ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) خوکی که در دشت زیست می کند : مریخ دلالت کند بر شیران و پلنگان و گرگان و خوک دشتی . ( التفهیم ) .
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما