high sley

تخصصی

[نساجی] تراکم زیاد نخ تار در شانه بافندگی

معنی یا پیشنهاد شما