hidden line removal

تخصصی

[کامپیوتر] حذف خط پنهان .
[زمین شناسی] فرآیند حذف نمایش گرافیکی، پارهخطهایی که پروژکشن دو بعدی یک عارضه سه بعدی از نظر پنهان میمانند.

معنی یا پیشنهاد شما