here's


مخفف: here is
شبکه مترجمین ایران

ارتباط محتوایی

معانی متفرقهمخفف: here is
معنی here's، مفهوم here's، تعریف here's، معرفی here's، here's چیست، here's یعنی چی، here's یعنی چه
برچسب ها: انگلیسی به فارسی، انگلیسی به فارسی با حرف h، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف h
کلمه بعدی: here's to
اشتباه تایپی: اثقث'س
آوا: /هرئس/
عکس here's : در گوگل
معنی here

پیشنهاد کاربران

[در آغاز جمله برای تعارف و دادن چیزی به کسی، معمولا خودمانی]
بفرما ، بفرمایید ، بیا

برای نمونه here's your letter به معنی بفرما، نامه شما

[در آغاز جمله برای اشارهِ معمولا خودمانیِ کسی به چیزی]
ایناهاش
برای نمونه here's a book به معنی ایناهاش، یک کتاب
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما