hell or high water

پیشنهاد کاربران

[اصطلاح]
هر چه ( که ) بشود ، هر چه ( که ) پیش بیاید
سنگ از آسمان ببارد ، اگر سنگ از آسمان ببارد
در هر شرایطی ( که شده ) ، به هر صورت ممکن ، به هر صورتیکه شده
آسمان به زمین بیاید، زمین به آسمان برود ( اصطلاحا یعنی هر اتفاقی بیفیته )
تحت هر شرایطی. هرطور شده. از آسمون سنگ هم که بباره. .
Come rain or shine
اصطلاح :
هرچه پیش بیاد
هرچه باداباد
تحت هر شرایطی
حتی اگر از آسمان سنگ ببارد
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما