heian

تخصصی

[کاراته] هیان - روش یا فکر صلح آمیز، آرامش، صلح، یک سری کاتای پنج تایی در کاراته میباشد که در سبکهای شوریته مانند شوتوکان به تمرین آن میپردازند. تدوین کننده این کاتاها استاد ایتوسو بود و نام قدیم آن پینان است.

پیشنهاد کاربران

بپرس