heartthrob

/ˈhɑːrtˌθrɑːb//ˈhɑːtˌθrɑːb/

معنی: هوس، تپش قلب
معانی دیگر: دل تپش، ضربان قلب، (خودمانی - معمولا جمع) احساسات زیاده از حد
شبکه مترجمین ایران

بررسی کلمه

اسم ( noun )
(1) تعریف: an object of romantic love or infatuation.

- The singer was the heartthrob of a million teenagers.
[ترجمه Atieye] این خواننده نفس یک میلیون نوجوان را در سینه حبس کرد.
|
[ترجمه ترگمان] این خواننده the یک میلیون نوجوان بود
[ترجمه گوگل] خواننده قلب یک میلیون نوجوان بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: the beat of a heart.

(3) تعریف: a loving or sentimental feeling.

جمله های نمونه

1. Taylor Powell, a Hollywood heartthrob legendary for his good looks, decides to become anonymous after surviving a plane crash.
[ترجمه ترگمان]\"تیلور پاول\" (Taylor Swift)، یکی از فیلم های هالیوودی که به خاطر ظاهر خوب او، افسانه ای است، تصمیم می گیرد که بعد از سقوط هواپیما، نامش فاش شود
[ترجمه گوگل]تیلور پائول، افسانه ای از قهرمان هالیوود به نظر می رسد، پس از گذراندن یک تصادف هواپیما، ناامید می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. With Patricia Duncker's fictional account we follow Barry from tomboy to Edinburgh student, colonial doctor and heart-throb.
[ترجمه ترگمان]با داستان تخیلی پاتریشیا Duncker، ما باری را از یک دختر tomboy به دانشجوی دانشگاه ادینبرگ، دکتر استعمار و ضربان قلب دنبال می کنیم
[ترجمه گوگل]با توجه به داستان داستانی پاتریشیا دانکر، ما از بربری از دبیرستان به دانشجوی ادیبان بریتانیا، دکتر استعماری و قلب خسته می شویم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. That boy was Luke Perry, heart-throb star of hit show Beverly Hills 902
[ترجمه ترگمان]این پسر خواهر لوک پری، ستاره ضربان قلب در بورلی هیلز بود
[ترجمه گوگل]این پسر لوق پری بود، ستاره ای از قلب خیره کننده نمایش Beverly Hills 902
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. My former heartthrob has put on weight.
[ترجمه ترگمان]heartthrob سابق من وزن خود را کاهش داده است
[ترجمه گوگل]قلب سابق من در وزن است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Adrian Paul, that heartthrob, is the right man for the job.
[ترجمه ترگمان]آدریان پل، آن heartthrob، مرد مناسبی برای این کار است
[ترجمه گوگل]آدریان پل، که قلب قلب، مرد راست برای این کار است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. To enter, simply answer this question: What is the name of Extreme's heart-throb lead guitarist?
[ترجمه ترگمان]برای ورود به این سوال، به سادگی پاسخ این سوال را پاسخ دهید: نام نوازنده گیتار لید Extreme چیست؟
[ترجمه گوگل]برای ورود، به سادگی به این سؤال پاسخ دهید: نام گیتاریست سرباز قلب افراط چیست؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Hollywood heart-throb Keanu Reeves is set to star in a true story based on a newspaper article from the Times.
[ترجمه ترگمان]throb ریوز \"خواننده قلب هالیوود\" در یک داستان واقعی براساس یک مقاله روزنامه از روزنامه تایمز در یک داستان واقعی قرار دارد
[ترجمه گوگل]کینو ریوز، قهرمان داستان هالیوود، بر اساس یک مقاله روزنامه از تایمز ستاره ای در داستان واقعی دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. The only snag in his life is everybody expects him to live up to his heart-throb image.
[ترجمه ترگمان]تنها مشکل در زندگی او این است که همه انتظار دارند او با تصویر تپش قلب خود زندگی کند
[ترجمه گوگل]تنها وقفه ای که در زندگی او به چشم می خورد، همه انتظار دارند که او بتواند تصویر قلبش را تحمل کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. He's a real heart-throb.
[ترجمه ترگمان]ضربان قلبی واقعی دارد
[ترجمه گوگل]او قلب واقعی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. Cabernet Sauvignon Iooks Iike a heartthrob woman.
[ترجمه ترگمان]cabernet sauvignon در حال تپش قلب یک زن است
[ترجمه گوگل]Cabernet Sauvignon Iooks یک زن دلهره آور است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. Take this quiz to find out if your heartthrob is really your perfect match.
[ترجمه ترگمان]این آزمون را بردارید و ببینید آیا heartthrob شما واقعا یک مسابقه عالی است یا خیر
[ترجمه گوگل]این مسابقه را بیابید تا ببینید آیا قلب شما واقعا بازی مناسب شما است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. Unfortunately his busy schedule means the heartthrob won't have as much time for his promotional duties for Eclipse, but at least young fans will have a new film to drool over him in.
[ترجمه ترگمان]متاسفانه برنامه شلوغ او به این معنا است که heartthrob زمان زیادی برای فعالیت های تبلیغاتی اش برای کسوف نخواهد داشت، اما حداقل طرفداران جوان فیلم جدیدی برای بزاق بر سر او خواهند داشت
[ترجمه گوگل]متاسفانه برنامه شلوغش به این معنی است که قلب عصبی زمان زیادی برای انجام وظایف تبلیغاتی خود برای Eclipse ندارد، اما حداقل طرفداران جوان یک فیلم جدید در اختیار شما قرار خواهد داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. Is that Brad Pitt, the Hollywood heartthrob? I believe so.
[ترجمه ترگمان]آیا این برد پیت (برد پیت)، ستاره هالیوود، است؟ من این طور فکر می کنم
[ترجمه گوگل]آیا این براد پیت، قلب هالیوود است؟ من این طور فکر می کنم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. Be full of affectionateness and heartthrob.
[ترجمه ترگمان]پر از affectionateness و heartthrob باشید
[ترجمه گوگل]پر از مهربانی و دلهره آور باشید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

هوس (اسم)
longing, fancy, calf love, lust, caprice, fad, whim, whimsy, fantasy, whim-wham, concupiscence, crotchet, humoresque, whimsey, scape, whigmaleerie, gee, heartthrob, libido, megrim

تپش قلب (اسم)
heartthrob

به انگلیسی

• beat of a heart; sentimental feeling; lover, sweetheart
a heartthrob is a man such as an actor who is very physically attractive to women.

ارتباط محتوایی

معنی اصلیهوس، تپش قلبمعانی متفرقهدل تپش، ضربان قلب، ( خودمانی - معمولا جمع ...بررسی کلمهاسم ( noun ) • ( 1 ) تعریف: an object of romantic love or infatuation. - The singer was th ...جمله های نمونه1. Taylor Powell, a Hollywood heartthrob legendary for his good looks, decides to become anonymous ...مترادفهوس ( اسم ) longing, fancy, calf love, lust, caprice, fad, whim, whimsy, fantasy, whim - wham, concu ...انگلیسی به انگلیسیbeat of a heart; sentimental feeling; lover, sweetheart a heartthrob is a man such as an actor who i ...
معنی heartthrob، مفهوم heartthrob، تعریف heartthrob، معرفی heartthrob، heartthrob چیست، heartthrob یعنی چی، heartthrob یعنی چه
برچسب ها: انگلیسی به فارسی، انگلیسی به فارسی با حرف h، مترادف انگلیسی به فارسی، مترادف انگلیسی به فارسی با حرف h، انگلیسی به انگلیسی، انگلیسی به انگلیسی با حرف h، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف h
کلمه بعدی: heartwarming
اشتباه تایپی: اثشقففاقخذ
آوا: /هیرتهرب/
عکس heartthrob : در گوگل
معنی heartthrob

پیشنهاد کاربران

سلبریتی ( مرد ) که جذاب زنان باشد
بت، محبوب دل ها
a famous man, often a singer or an actor, who is attractive to many women
مثال:
. Hollywood heart - throb Keanu Reeves is set to star in a true story based on a newspaper article from the Times
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما