head tax

پیشنهاد کاربران

مالیات سرانه
مالیات سرانه ( به انگلیسی: poll tax ) مالیاتی به مقدار معین و ثابت است که بر همگان ( غنی و فقیر ) به صورت مساوی وضع می شود. مالیات سرانه امروزه واپس گرا تلقی می شود، نامحبوب است و معمولاً موجب شورش می شود. این نوع مالیات از دوران باستان تا قرن نوزدهم در سراسر جهان توسط دولت های مختلف اخذ می شده است. مثلاً مالیات سرانه رأی دهی در آمریکا برای محروم کردن فقرا و اقلیت ها از رأی دادن اخذ می شد. زکات فطره در اسلام نوعی مالیات سرانه است که برای همگان به میزان ۲ یا ۳ کیلوگرم گندم یا جو تعیین می شود.
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما