head on shot

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[سینما] نمای رو به رو

معنی یا پیشنهاد شما