hazing


تحمیل کار سخت یا زیاد روانشناسى : کار کشیدن

انگلیسی به انگلیسی

• tradition of subjecting newcomers to humiliating initiation rites (in college fraternities, etc.)

پیشنهاد کاربران

آیین خوارسازی تازه واردان، پاگشایی تحقیرآمیز، حرام زاده سازی
به هر اقدام خفت بار، تحقیرآمیز و سوءاستفاده گرانه ای گفته می شود که اعضای جدید یک گروه، فارغ از خطرات آن یا خواستشان، باید انجام دهند.
...
[مشاهده متن کامل]

( منبع: ویکی )
نمونه ایرانی اش: در برخی دانشکده ها، سال بالایی ها ، نودانشجویان را در حوض دانشکده می اندازند یا از این جور مسخره بازی ها
hazing در بیشتر مراکز آموزشی جهان ممنوع شده است.

( به نقل از Glosbe ) ( امریکا - در باشگاه های دانشجویی ) داوطلبان عضویت را به انجام کارهای سخت وبیهوده یا خطرناک و یا تحقیرآمیز وادار کردن ، تحمیل کار زیاد یا سخت

سوال های مرتبط