haustra

پیشنهاد کاربران

hastrum: در واقع هر یک از قسمتهای کیسه مانند هر قولون هستند که منجر به ظاهر کیسه کیسه مانند قولونها خواهند شد. haustra جمع این واژه است.
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما