hash total

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[حسابداری] جمع در هم، کنترل در هم
[کامپیوتر] جمع کل در هم .

معنی یا پیشنهاد شما