hard ware interrupt

تخصصی

[کامپیوتر] وقفه ی سخت افزاری وقفه ی سخت افزاری cpu که از یک حادثه ی سخت افزاری ( مانند فشار یک کلید . به وجود می آید . نگاه کنید به interupt .
[کامپیوتر] وقفه سخت افزاری.

معنی یا پیشنهاد شما