hard error

تخصصی

[کامپیوتر] خطای سخت افزاری خطایی که از خرابی در سخت افزار به وجود می آید . - خطای ملموس، خطای سخت افزاری .

معنی یا پیشنهاد شما