hapticity

پیشنهاد کاربران

در شیمی یعنی شمار اتصال لیگاندها
در معماری یعنی لمسی بودن

hapticity ( شیمی )
واژه مصوب: شمار اتصال لیگاند
تعریف: تعداد الکترون هایی که در یک لیگاند به طور مستقیم با فلز در همارایی شرکت می کنند|||اختـ . شال
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما