hanswurst

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[سینما] پرسناژ مضحک و کمیک در نمایشهای فارس آلمانی (واژه آلمانی )

معنی یا پیشنهاد شما