hang around

/ˈhæŋəˈraʊnd//hæŋəˈraʊnd/

معنی: ور رفتن، پلکیدن، وقت را ببطالت گذاندن، ول گشتن
معانی دیگر: 1- (دور چیزی) گرد آمدن، تجمع کردن 2- (عامیانه) پرسه زدن
شبکه مترجمین ایران

بررسی کلمه

عبارت ( phrase )
(1) تعریف: to spend time in a place, or near another person, for little or no apparent purpose.
مترادف: linger, loiter
مشابه: dawdle, idle

- The high school kids like to hang around at the mall with their friends.
[ترجمه Zeinab] بچه های دبیرستان دوست دارند وقت خود را با دوستانشان در مرکز خرید بگذرانند
|
[ترجمه ترگمان] بچه های دبیرستان دوست دارند با دوستانشان در مرکز خرید بایستند
[ترجمه گوگل] بچه های دبیرستان دوست دارند با دوستان خود در مرکز خرید قرار گیرند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- Why are you always hanging around? Can't I get any privacy?
[ترجمه ترگمان] چرا همیشه این دور و بر می گردی؟ میتونم حریم خصوصی داشته باشم؟
[ترجمه گوگل] چرا همیشه در اطراف آویزان هستید؟ من نمی توانم هرگونه حریم خصوصی را دریافت کنم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: to keep company (followed by "with").
مترادف: consort with, fraternize with, pal around with
مشابه: associate with, mingle with, mix with, socialize with, travel

- I don't like you hanging around with that bully.
[ترجمه ترگمان] دوست ندارم با این قلدر بازی کنی
[ترجمه گوگل] من دوست ندارم که با آن قلدر درگیر باشی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

جمله های نمونه

1. All she did was hang around ogling the men in the factory.
[ترجمه ترگمان]تنها کاری که می کرد این بود که مدام به مردان در کارخانه چشم می دوخت
[ترجمه گوگل]همه او را در اطراف اوگل کردن مردان در کارخانه آویزان بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Bored youths hang around outside looking for trouble.
[ترجمه ترگمان]جوانان بی حوصله و بی حوصله در اطراف پرسه می زنند و به دنبال دردسر می گردند
[ترجمه گوگل]جوانان بی حوصله در خارج به دنبال مشکل هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. I thought I'd hang around for a while and see if she comes.
[ترجمه ترگمان]فکر کردم یه مدتی اینجا بمونم و ببینم که اون داره میاد یا نه
[ترجمه گوگل]من فکر کردم که من مدت هاست در اطرافم هستم و می بینم که آیا او می آید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. He used to skip lessons and hang around the harbor with some other boys.
[ترجمه ترگمان]او عادت داشت که درس هایش را رد کند و با چند پسر دیگر در اطراف بندر پرسه بزند
[ترجمه گوگل]او با درس خواندن و با برخی از پسران دیگر در اطراف بندر آویزان شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. The people I used to hang around with were much older than me.
[ترجمه ترگمان]مردمی که من باهاشون بودم خیلی از من بزرگ تر بودن
[ترجمه گوگل]افرادی که من با آنها سر و کار داشتم بسیار بزرگتر از من بودند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Many of the town's dropouts hang around the square.
[ترجمه ترگمان]بسیاری از the شهر در اطراف میدان آویزان می شوند
[ترجمه گوگل]بسیاری از شهرک ها در اطراف مربع آویزان هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Don't hang around here when we are busy.
[ترجمه ترگمان]وقتی سرمون شلوغه اینجا معطل نکن
[ترجمه گوگل]وقتی ما مشغول نیستیم، در اینجا نمانید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. Go and pack but don't hang around - we have to go in an hour.
[ترجمه ترگمان]برو و گله رو جمع کن، اما این اطراف پرسه نزن ما باید تا یک ساعت دیگه بریم
[ترجمه گوگل]بروید و بسته بگذارید اما نمی توانید در آن جا بمانید - ما باید یک ساعت بریم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. Don't hang around — we have a train to catch!
[ترجمه ترگمان]معطل نکن - ما یه قطار داریم که باید بهش برسیم!
[ترجمه گوگل]بیرون بیایید - ما یک قطار برای گرفتن داشته ایم!
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. If you hang around with colleagues all the time you just end up talking shop.
[ترجمه ترگمان]اگر تمام وقت خود را با همکاران خود آویزان کنید، فقط یک مغازه صحبت کنید
[ترجمه گوگل]اگر همواره با همکاران خود صحبت می کنید، فقط می توانید صحبت کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. Drunken youths hang around outside looking for trouble.
[ترجمه ترگمان]جوانان مست در اطراف پرسه می زنند و به دنبال دردسر می گردند
[ترجمه گوگل]جوانان مستی در اطراف خارج به دنبال مشکل هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. You hang around here in case he comes, and I'll go on ahead.
[ترجمه ترگمان]اگر او بیاید اینجا بمانید و من ادامه خواهم داد
[ترجمه گوگل]شما در اینجا در مورد او می آید و من به جلو بروید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. So don't hang around . . . get stuck in!
[ترجمه ترگمان]پس این اطراف معطل نکن … تو گیر افتادی
[ترجمه گوگل]بنابراین در اطراف نشوید در گیر است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. They hang around street corners, facing the dangers of speeding traffic.
[ترجمه ترگمان]آن ها در گوشه و کنار خیابان آویزان می شوند و با خطرات افزایش ترافیک مواجه می شوند
[ترجمه گوگل]آنها در اطراف گوشه های خیابانی آویزان هستند، در معرض خطرات سرعت ترافیک قرار دارند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. Wants to be liked and likes to hang around and curry favour with teacher.
[ترجمه ترگمان]می خواهد دوست داشته باشد و دوست دارد در اطراف و کاری کاری با معلم داشته باشد
[ترجمه گوگل]میخواهد دوستش داشته باشه و دوست داشته باشه با معلم کنار بیاد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

ور رفتن (فعل)
twiddle, toy, niggle, scamp, meddle, paddle, jauk, fribble, hang around, putter

پلکیدن (فعل)
hover, hop, hang around, scratch along

وقت را به بطالت گذراندن (فعل)
hang around

ول گشتن (فعل)
traipse, hang around, putter, slosh

به انگلیسی

• linger, pass time, loiter; spend time with

پیشنهاد کاربران

پَلَکیدن - پرسه زدن
وِل گشتن ، ولگردی،
پاتوق
و همچنین
Hang around with somebody:
به معنای وقت گذروندن با کسی میباشد
علاف شدن
معاشرت کردن، همراهی کردن، نشست و برخاست کردن
یکی از معانیش میشه : ماندن
hey dude ! you can hang around tonight
هی رفیق ! میتونی امشبو بمونی
۱ - عاطل و باطل گشتن، پلکیدن، ول گشتن، گشتن، چرخی زدن، دوری زدن
۲ - نشست و برخاست کردن

Loiter
1پلکیدن
2 ول گشتن
وقت گذراندن ( با کسی ) ؛ پرسه زدن ؛ معطل کردن

– I don't like you hanging around with him
– I got into drugs because I was hanging around with the wrong people
– Don't hang around here when we are busy
– They hang around outside looking for trouble
– Don't hang around, we are already late
– Go and pack but don't hang around, we have to go in an hour
بی هدف پرسه زدن
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما