handtight

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[نفت] محکم شده با دست

معنی یا پیشنهاد شما