handful of people

شبکه مترجمین ایران

به انگلیسی

• small number of people, a few people

پیشنهاد کاربران

چندی از افراد، شماری از مردم، تنی چند
تعدادی از افراد
اشخاص معدودی
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما