hamming code

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[کامپیوتر] کدهمینگ
[برق و الکترونیک] رمز همینگ نوعی رمز برای کشف و اصلاح خطا در ارسال داده ها. در موقع استفاده از آن در یک گروه 7 بیتی، بیتهای اطلاعات در موقعیتهای 6،5،3 و7 و بیتهای کنترل پریتی در موقعیتهای 2،1 و 4 قرار می گیرند. این رمز کلیه ی خطاهای منفرد و مضاعف موجود در گروه را شناسایی می کند.

معنی یا پیشنهاد شما