halogenation


هالوژن دار کردن شیمى : هالوژن دار شدن
شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[شیمی] هالوژن دار کردن، هالوژن دار شدن
[نساجی] هالوژناسیون _ هالوژن دار کردن
[پلیمر] هالوژن دار کردن

معنی یا پیشنهاد شما