hallucinogenic

شبکه مترجمین ایران

جمله های نمونه

1. You can get hallucinogenic everything in the jungle.
[ترجمه ترگمان]تو می تونی توهم زا همه چیز رو توی جنگل گیر بیاری
[ترجمه گوگل]شما می توانید همه چیز را در جنگل هالوکسینوژن ایجاد کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. As he was thought to have abused an hallucinogenic drug, he was given activated charcoal and sorbitol by nasogastric tube.
[ترجمه ترگمان]همانطور که گمان می رفت که از یک داروی توهم زا مورد سو استفاده قرار گرفته است، به او زغال فعال و sorbitol با لوله nasogastric داده شد
[ترجمه گوگل]همانطور که تصور میشد که یک داروی توهم زا را مورد آزار قرار داده است، به وسیله لوله نازو گاستریک زغال فعال و سوربیتول داده می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. As he grew older, he used hallucinogenic drugs. sentence dictionary
[ترجمه ترگمان]وقتی بزرگ تر شد، از داروهای توهم زا استفاده کرد فرهنگ لغت
[ترجمه گوگل]همانطور که او بزرگتر شده بود، از داروهای هالوژنیک استفاده کرد فرهنگ لغت جمله
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Schultes has spent a lifetime studying hallucinogenic drugs.
[ترجمه ترگمان]Schultes عمر خود را صرف مطالعه داروهای توهم زا کرده است
[ترجمه گوگل]شولتز یک مطالعه طولانی در مورد داروهای هالوژنیک را صرف کرده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. LSD is a hallucinogenic drug.
[ترجمه ترگمان]معتاد به مواد توهم زا هست
[ترجمه گوگل]LSD یک داروی هالوکسین است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. After all, in the hallucinogenic world of the militias, the government is the enemy of all things good and true.
[ترجمه ترگمان]به هر حال، در جهان هذیان آور شبه نظامیان، دولت دشمن همه چیز خوب و درست است
[ترجمه گوگل]پس از همه، در دنیای هذلولی شبه نظامیان، دولت دشمن همه چیز خوب و درست است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. There was a sensation of a hallucinogenic door being swung open.
[ترجمه ترگمان]در باز شد و احساس کرد که در توهم زا باز است
[ترجمه گوگل]یک حس افتادن درب توخالی وجود داشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. They would add also hallucinogenic mushrooms.
[ترجمه ترگمان]آن ها همچنین قارچ هذیان آور نیز اضافه می کنند
[ترجمه گوگل]آنها همچنین قارچ های هالوژنیک را اضافه می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. D . and other hallucinogenic drugs were required to keep the experiments going. Dr.
[ترجمه ترگمان]د و دیگر داروهای توهم زا برای ادامه آزمایش ها مورد نیاز بودند دکتر
[ترجمه گوگل]د و دیگر داروهای هالوژنیک نیاز به انجام آزمایشات داشتند دکتر
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. The drug can also produce hallucinogenic effects.
[ترجمه ترگمان]این دارو نیز می تواند اثرات هذیان آور تولید کند
[ترجمه گوگل]این دارو همچنین می تواند اثرات توهم زا را ایجاد کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. Hashish: Hallucinogenic drug preparation derived from resin from the flowers of hemp plants.
[ترجمه ترگمان]حشیش: تهیه مواد مخدر ناشی از رزین از گل های گیاه شاهدانه
[ترجمه گوگل]هشیش: آماده سازی داروهای هالوسیوژنیک حاصل از رزین از گل گیاهان کنف
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. A potent hallucinogenic compound, C12H16N2O, related to psilocybin.
[ترجمه ترگمان]یک ترکیب hallucinogenic قوی، C۱۲H۱۶N۲O، مربوط به psilocybin
[ترجمه گوگل]یک ترکیب هالوکسینوژن قوی، C12H16N2O، مربوط به psilocybin است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. Many species have poisonous or hallucinogenic compounds.
[ترجمه ترگمان]بسیاری از گونه ها ترکیبات سمی یا توهم زا دارند
[ترجمه گوگل]بسیاری از گونه ها ترکیبات سمی یا هذلولی دارند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. Hallucinogenic drug preparation derived from resin from the flowers of hemp plants.
[ترجمه ترگمان]آماده سازی مواد مخدر ناشی از رزین از گل های گیاه شاهدانه
[ترجمه گوگل]آماده سازی داروهای هالوسیوژنیک از رزین از گل گیاهان کنفدراسیون
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. Lsd is a powerful hallucinogenic drug.
[ترجمه ترگمان]lsd یک داروی قوی توهم زا است
[ترجمه گوگل]Lsd یک داروی قدرتمند توهم است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

به انگلیسی

• causing hallucinations
a hallucinogenic drug is one that causes you to hallucinate.

ارتباط محتوایی

جمله های نمونه1. You can get hallucinogenic everything in the jungle. [ترجمه ترگمان] تو می تونی توهم زا همه چی ...انگلیسی به انگلیسیcausing hallucinations a hallucinogenic drug is one that causes you to hallucinate.
معنی hallucinogenic، مفهوم hallucinogenic، تعریف hallucinogenic، معرفی hallucinogenic، hallucinogenic چیست، hallucinogenic یعنی چی، hallucinogenic یعنی چه
برچسب ها: انگلیسی به فارسی، انگلیسی به فارسی با حرف h، انگلیسی به انگلیسی، انگلیسی به انگلیسی با حرف h، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف h
کلمه بعدی: hallucinogenic drugs
اشتباه تایپی: اشممعزهدخلثدهز
آوا: /هللوکینگنیک/
عکس hallucinogenic : در گوگل

پیشنهاد کاربران

معنی یا پیشنهاد شما