hallaite

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[زمین شناسی] هولائیت سنگ دورگه حاصل از درون کنش میان سوویت souite و سنگ های سری jolite-melteigite (یولیت ملتیگیت). عنوان مزبور توسط Brogger از ناحیه ای در نروژ اقتباس شده است.

معنی یا پیشنهاد شما