halite or sodium chloride or sodium chloride or rock salt

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[زمین شناسی] سنگ نمک ،هالیت، نمک طعام - کانی تبخیری که از کلرید سدیمSodium Chloride (NaCl)، تشکیل شده است. هالیت، رخ مکعبی کاملی دارد و اغلب به صورت مکعبهایی با سطوح خمیده یافت می شود اگرچه به صورت دانه ای و فشرده هم دیده می شود. - فرمول شیمیایی :NaCl - گروه کانی شناسی (شیمیایی): هالیدها - رنگ:بیرنگ، سفید، قرمز، صورتی، زرد و خاکستری - جلا:شیشه ای - سیستم تبلور:کوبیک - کلیواژ: سه جهت کامل - شکستگی :صدفی - سختی: 2 - رنگ خاکه:سفید - وزن مخصوص : 2.1 - کانیهای همراه: بعضی از سولفاتها، هالیدها و بوراتها - شرایط تشکیل: هالیت یکی از کانیهایی است که برای همه شناخته شده است و با طعم شور آن به راحتی شناسایی میشود. هالیت در بسیاری از محیطهای تبخیری یافت میشود. یکی از منابع مهم هالیت گنبدهای نمکی است.

معنی یا پیشنهاد شما