half wave dridge

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[برق و الکترونیک] پل نیم موج مدار یکسوسازی که داری یک ترانسفورمر و یک دیود در ثانویه آن است و پالسهای دی سی مثبت یا منفی با آهنگ متناسب با بسامد ورودی را تولید می کند.با افزودن یک خازن پالاینده در دو سربار می توان میزان موجکهای ولتاژ را کم کرد .

معنی یا پیشنهاد شما