half starved

پیشنهاد کاربران

خیلی شکننده ( از لحاظ عاطفی و جسمی )
لاجون، مردنی
محروم شدن از غذا؛ سوء تغذیه
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما