half round


نیم دایره، گج برى نیم گرد
شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[زمین شناسی] نیم گرد،نیم دایره ،گج بری نیم گرد بخشی از یک ریگ گرد که رسوب کرده سپس توسط گسل برش خورده و نهایتا در دو یا چند نقطه مجزا دوباره رسوب کرده است.

معنی یا پیشنهاد شما