half rhombic antenna

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[برق و الکترونیک] آنتن نیم لوزی مجموعه از آنتنهای سیم - باند که در ازای هر کدام چندین برابر طول موج در کوچکترین بسامد کاری است . با اتصال سرهای ابتدا و انتهای مجموعه به خطوط تغذیه، یک آنتن به شکل نیم لوزی تشکیل می شود. اگر دو سر آرایه مقاومت گذاشته شود الگوی تابش آ« یکسویه در غیر این صورت دو سویه خواهد بود.

معنی یا پیشنهاد شما