half power width

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[برق و الکترونیک] پهنای نیم توان مقدار نامی زاویه ای برای پهنای باریکه ی آنتن . در صفحه ای که جهت بزرگترین گلبرگ تابشی را دارد، این مقدار به صورت زاویه ی کامل بین دو جهت در این صفحه تعریف می شود که در آن شدت تابش نصف بیشترین مقدار گلبرگ است .

معنی یا پیشنهاد شما