half height drive

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[کامپیوتر] گرداننده ی نیم قد - دیسک گردانی که ارتفاع آن حدود 1/6 اینچ، یعنی نصف گرداننده های تمام قد است. - نیم گردان دیسک

معنی یا پیشنهاد شما