half graben

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[زمین شناسی] نیم فروزمین بلوک گسلی شیب دار که جانب مرتفع آن در ارتباط با توپوگرافی کوهستانی و جانب پست تر آن در ارتباط با حوضه ای پرشده با رسوبات می باشد.

معنی یا پیشنهاد شما