half and half diffusion screen

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[سینما] صافی پخش کننده دو نیمه

معنی یا پیشنهاد شما