haftoman formation or haftoman or haftoman or haftomon

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[زمین شناسی] سازند هفتمون(سنونین پیشین) در خاور بیاضه شامل سنگ آهک های رودیست دار و اندکی سنگ آهک ماسه ای است که به ندرت تناوب هایی از ماسه سنگ، مارن و یا میان لایه هایی از کنگلومراهای عدسی شکل دارد. مرز زیرین این سازند با سازند دبَرسو دگرشیب است. با سنگ آهک های هیپوریت دار کرتاسه بالایی دیگر مناطق ایران مرکزی قابل قیاس است. دیگر سازند های پهنه زمین ساختاری ایران مرکزی

معنی یا پیشنهاد شما