hachure


معنی: هاشور، اژ، پرداز، قلم هاشور زدن، باهاشور سایه انداختن
معانی دیگر: (به ویژه در رسم و نقشه برداری) هاشور، سایه زنی
شبکه مترجمین ایران

مترادف ها

هاشور (اسم)
hachure

اژ (اسم)
hachure

پرداز (اسم)
hachure

قلم هاشور زدن (فعل)
hachure

با هاشور سایه انداختن (فعل)
hachure

تخصصی

[ریاضیات] هاشور، هاشور زدن
[] سایه پردازی، پرداز

معنی یا پیشنهاد شما