برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1399 100 1

hypothetically


فرضا"، بطور فرض

واژه hypothetically در جمله های نمونه

1. He was invariably willing to discuss the possibilities hypothetically.
[ترجمه ترگمان]او همیشه مایل بود در مورد احتمالات احتمالی بحث کند
[ترجمه گوگل]او همیشه مایل به بحث در مورد احتمالات احتمالی بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Hypothetically, you could ask, what happened to people who had taken on big financial responsibilities because of the tax privileges?
[ترجمه ترگمان]فرضا می‌توانید بپرسید، چه اتفاقی برای افرادی افتاد که مسئولیت‌های مالی بزرگی را به خاطر امتیازات مالیاتی انجام داده‌اند؟
[ترجمه گوگل]به طور هیجان انگیز، شما می توانید بپرسید، چه اتفاقی افتاده است به افرادی که به دلیل امتیازات مالیاتی مسئولیت های بزرگ مالی را گرفته اند؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. It bases its figures on what it might, hypothetically, be earning on past investment.
[ترجمه ترگمان]آن ارقام خود را براساس آنچه ممکن است، فرضی، در سرمایه‌گذاری گذشته بدست آورد، قرار می‌دهد
[ترجمه گوگل]این ارقام را بر مبنای آنچه که ممکن است، احتمالا، در سرمایه گذاری های گذشته درآورده باشد، پایه گذاری می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

...

معنی کلمه hypothetically به انگلیسی

hypothetically
• supposedly, assumedly; by means of a hypothesis; in a theoretical manner

hypothetically را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

رکسانا
ظاهرا و فرضا
🐾 مهدی صباغ
خیالی
مجازی
غیر واقعی
فرضی
علی اصغر سلحشور
به ظاهر، به طور فرضی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی hypothetically
کلمه : hypothetically
املای فارسی : هیپتهتیکللی
اشتباه تایپی : اغحخفاثفهزشممغ
عکس hypothetically : در گوگل

آیا معنی hypothetically مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )