برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1403 100 1

hypocritic

واژه hypocritic در جمله های نمونه

1. You are keeping act as a hypocritic al saver of the world, but you have just lost your fame in Chin a and become a notorious br ainw ashing comp any supported by UK government and your fancy.
[ترجمه ترگمان]شما به عنوان یک ناجی al جهان عمل می‌کنید، اما شما فقط شهرت خود را در چین از دست داده‌اید و به طور کامل به شرکت در تطبیقی و با حمایت دولت بریتانیا و تخیل شما تبدیل شده‌اید
[ترجمه گوگل]شما به عنوان یک ریاکارانه ریاکارانه در جهان عمل می کنید، اما شما فقط شهرت خود را در چین از دست داده اید و تبدیل به یک عالم برزخی می شوید که توسط دولت انگلیس و فانتزی شما پشتیبانی می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Daughters of time, the hypocritic Days, muffled and dumb are like barefoot dervishes.
[ترجمه ترگمان]دخترها، دخترها، دخترها، چند روز دیگر، خفه و گنگ، مثل دیوانه‌ها بودند
[ترجمه گوگل]دختران زمان، روزهای ریاکارانه، کوبنده و گنگ مانند پابرهنه درویش هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. A: Dalai's hypocritic nature of separatism has been recognized by more and more countries and people around the world.
[ترجمه ترگمان]پاسخ: ماهیت hypocritic Dalai of توسط کشورهای بیشتر و بیشتر در سراسر جهان شناخته شده‌است
[ترجمه گوگل]الف: ماهیت ریاکارانه دالایی جدایی طلبی توسط کشورهای بیشتر و بیشتر مردم در سراسر جهان به رسمیت شناخته شده است ...

معنی کلمه hypocritic به انگلیسی

hypocritic
• insincere, duplicitous, false, two-faced

hypocritic را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

میثم علیزاده
انسان ریاکار
میثم علیزاده
انسان ریاکار

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی hypocritic مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )