برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1644 100 1
شبکه مترجمین ایران

hydrodynamics

/ˌhaɪdroʊdaɪˈnæmɪks/ /ˈhaɪdrəʊdaɪˈnæmɪks/

معنی: علم نیرو وجنبش ابگونه ها
معانی دیگر: (با فعل مفرد - بخشی از فیزیک که با جنبش و عمل آبگونه ها سروکار دارد) آب پویاشناسی، هیدرودینامیک

بررسی کلمه hydrodynamics

اسم ( noun )
• : تعریف: (used with a sing. verb) the science concerned with the motion of fluids, esp. as it relates to solid objects immersed in fluid, or with the motion of solid objects through fluids.

واژه hydrodynamics در جمله های نمونه

1. However, in areas with weaker hydrodynamics, or stagnant area, the coal usually has high gas content.
[ترجمه ترگمان]با این حال، در مناطقی با هیدرودینامیک ضعیف‌تر، یا ناحیه راکد، زغال‌سنگ معمولا دارای محتوای گاز بالا است
[ترجمه گوگل]با این حال، در مناطقی با هیدرودینامیک ضعیف یا ناحیه رکود، زغال سنگ معمولا دارای مقدار گاز بالا است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. First of all, the fluid hydrodynamics and mass transfer characteristics on gas-liquid-liquid system in gas agitated extractor with static mixer was experimentally investigated.
[ترجمه ترگمان]اول از همه، هیدرودینامیک و مشخصه‌های انتقال جرم در سیستم گاز - مایع - مایع در extractor آشفته گاز با استفاده از میکسر استاتیک بصورت تجربی مورد بررسی قرار گرفت
[ترجمه گوگل]اول از همه، ویژگی های هیدرودینامیک مایع و انتقال جرم در سیستم مایعات مایع مایع در مخلوط گاز مشتق شده با مخلوط کننده استاتیک به صورت آزمایشی مورد بررسی قرار گرفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. According to current engineering hydrodynamics, there's positively constant head loss in Bernoulli's theorem for identical stream line in viscous fluid, which can later turn into heat and dissipate.
[ترجمه ترگمان]با توجه به وضعیت هیدرودینامیک فعلی، در قضیه برنولی برای خط جریان یک‌سان در سیال لزج، یک افت سر ثابت وجود دارد که بع ...

مترادف hydrodynamics

علم نیرو وجنبش ابگونه ها (اسم)
hydrodynamics

معنی کلمه hydrodynamics به انگلیسی

hydrodynamics
• study of force exerted by the motion of liquids (physics)

hydrodynamics را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی hydrodynamics

کلمه : hydrodynamics
املای فارسی : هیدردینمیکس
اشتباه تایپی : اغیقخیغدشئهزس
عکس hydrodynamics : در گوگل

آیا معنی hydrodynamics مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )