برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1623 100 1
شبکه مترجمین ایران

hustle

/ˈhəsl̩/ /ˈhʌsl̩/

معنی: شتاب، فشار، تکان، زور، هل دادن، فشار دادن، پیش بردن، تکان دادن، گول زدن، فریفتن، بزور وادار کردن
معانی دیگر: با خشونت (با کسی) رفتار کردن، کنار زدن، (با فشار) عقب زدن، تنه زدن، (با خشونت) وادار کردن، کشان کشان بردن، دست به یخه شدن، (عامیانه) شتاباندن، تعجیل کردن، وادار به عجله کردن، (خودمانی) کلاه (سر کسی) گذاشتن، (با دغلکاری و اصرار) کسی را تیغ زدن، به کسی انداختن، به کسی قالب کردن، کلاشی کردن، (از میان جمعیت با فشار) رد شدن، با عجله گذشتن، (عامیانه) با سرعت و حرارت کار کردن، هم ور آمدن، کار تند و پراشتیاق، جنب و جوش، بشکولیدن، خیزیدن، دوندگی کردن، جان فشانی کردن، (خودمانی) فاحشگی کردن، جندگی کردن (به ویژه با جلب مشتری در خیابان ها)، کش و واکش، دست به یقه شدن، (خودمانی) تکاپو (به ویژه توام با نادرستی)، تلاش معاش (با دغلکاری)، عجله

بررسی کلمه hustle

فعل ناگذر ( intransitive verb )
حالات: hustles, hustling, hustled
(1) تعریف: to work or go swiftly or vigorously.
مترادف: hasten, hurry, rush, speed
مشابه: bustle, hump, make haste, run, scramble, scurry

- They hustled to finish the task on time.
[ترجمه ترگمان] آن‌ها عجله کردند تا کار را به موقع تمام کنند
[ترجمه گوگل] آنها بر این اعتقاد بودند که وظیفه را به موقع انجام دهند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: to push, shove, or jostle.
مترادف: jostle, push, shove
مشابه: elbow, nudge, press

- They hustled their way to the front of the line.
[ترجمه ترگمان] به سمت جلو صف راه افتادند
[ترجمه گوگل] آنها راه خود را به جلو خط راه انداختند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(3) تعریف: (informal) to aggressively pursue profits.
مشابه: jostle, scramble

- We have to hustle if we're going to outsell our competitors.
[ترجمه ترگمان] اگر قرار باشد رقبای خود را outsell ...

واژه hustle در جمله های نمونه

1. hustle a little, the guests are arriving!
یک خورده جم بخور،مهمان‌ها دارند می‌آیند!

2. hustle and fetch furs . . .
خیزید و خز آرید . . .

3. the hustle and bustle of the big city
شلوغی و سروصدای شهر بزرگ

4. to hustle a rowdy customer out of a bar
مشتری مزاحم و دعوایی را از میخانه بیرون انداختن

5. he tried to hustle me into buying his old car
او سعی کرد با اصرار ماشین قراضه‌ی خود را به من قالب کند.

6. i don't like the hustle and bustle of the bazaar
از شلوغی و همهمه‌ی بازار خوشم نمی‌آید.

7. he wished to be away from the hustle and jostle of the bazaar
او آرزو می‌کرد که از سر و صدا و ازدحام بازار به دور باشد.

8. You have to hustle further if you want to finish it.
[ترجمه ترگمان]اگه می خو ای تمومش کنی باید عجله کنی
[ترجمه گوگل]اگر میخواهید آن را تمام کنید، باید بیشتر تلاش کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. I hate all the hustle of Saturday shopping.
[ترجمه ترگمان]من از شلوغی خرید روز شنبه متنفرم
[ترجمه گوگل]من از ...

مترادف hustle

شتاب (اسم)
hurry , pelt , acceleration , haste , speed , velocity , precipitation , dispatch , hustle , expedience , expediency , tilt
فشار (اسم)
compression , rush , stress , tension , violence , hustle , constraint , pressure , oppression , thrust , push , press , pressing , squeeze , discharge head , vim , enforcement , impressure , inrush , squeeze play
تکان (اسم)
stroke , move , movement , motion , hustle , shake , shock , rock , wag , jerk , jostle , jar , convulsion , tremor , jolt , tremour
زور (اسم)
strength , might , energy , force , violence , power , vivacity , hustle , zing , strain , vigor , pressure , thrust , push , dint , tuck , zip , vim , stunt , vis
هل دادن (فعل)
jog , hitch , hustle , shoulder , haul , poach , push , shove , poke
فشار دادن (فعل)
hustle , push , press , squeeze , trample
پیش بردن (فعل)
encourage , advance , carry out , further , expedite , hustle
تکان دادن (فعل)
agitate , twiddle , stir , move , hitch , hustle , shake , flick , wiggle , budge , shock , startle , impulse , pulsate , wag , shag , jar , concuss , convulse , jolt , jounce , shrug off
گول زدن (فعل)
renege , con , fool , cheat , gyp , hustle , dodge , rig , bamboozle , outwit , deceive , defraud , dupe , cajole , hoax , gouge , befool , beguile , entrap , gull , gum , hocus , rogue , gaff , swindle , thimblerig , chouse , jockey , finagle , fob , wheedle
فریفتن (فعل)
fudge , cheat , hustle , wile , lure , decoy , charm , inveigle , entice , deceive , bewitch , delude , enchant , seduce , skunk , captivate , diddle , tempt , euchre , fob , jilt , mesmerize
بزور وادار کردن (فعل)
hustle , coerce

معنی عبارات مرتبط با hustle به فارسی

جنب و جوش، پرکاری و حرارت، شور و غوغا

معنی کلمه hustle به انگلیسی

hustle
• activity, tumult, bustle
• work quickly; push, shove, prod; act aggressively (especially in business); work as a prostitute (slang)
• if you hustle someone, you try to hurry them into doing something, for example by talking persuasively to them, or by pulling or pushing them.
• if you hustle, you try very hard, perhaps by using dishonest or devious means, to get something such as money or promises from someone; used in american english.

hustle را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Angel
از هر راهی پول در آوردن،تجارت، تجارت غیرقانونی و فروش مواد واینجو چیزها
ebi
نیرنگ ، نیرنگ‌بازی ، فریب

حقه‌بازی ، دغلکاری

اخاذی
تتتتت
جنب و جوش . شور و غوغا
امیر
بازی هوشمندانه
سرداری
صفت برای افراد:متقلب کلاهبردار. شیاد
Figure
۱- بدو بدو -جنب و جوش، قاچا قاچ(ترکی)
hustle and bustle
۲- کلاهبرداری، تلکه کردن
By that elaborate scum they were trying to hustlee the elderly
۳- بزور کسی را وادار به کاری کردن
• She grabbed the reporter and hustled him out the door
• The police hustled away news crews and asked the young demonstrators to stop holding signs
.or filming videos
۴- شغل جانبی در اصطلاح side hustle
?Is that side hustle a business or a hobby
Maedeh
سخت كوش

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی hustle

کلمه : hustle
املای فارسی : هوستل
اشتباه تایپی : اعسفمث
عکس hustle : در گوگل

آیا معنی hustle مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )