برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1399 100 1

house arrest

/ˈhaʊsəˈrest/ /ˈhaʊsəˈrest/

توقیف در منزل، بازداشت در خانه (یا بیمارستان)

بررسی کلمه house arrest

اسم ( noun )
• : تعریف: legal confinement of a person under arrest in his or her home, a hospital, or a public building rather than in jail or prison.

واژه house arrest در جمله های نمونه

1. She has endured house arrest and continual harassment by the police.
[ترجمه ترگمان]او بازداشت خانگی و آزار مداوم پلیس را تحمل کرده
[ترجمه گوگل]او بازداشت خانگی و آزار و اذیت مداوم توسط پلیس را تحمل کرده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Following the coup, parliamentary leaders were put under house arrest.
[ترجمه ترگمان]بدنبال این کودتا، رهبران پارلمانی تحت بازداشت خانگی قرار گرفتند
[ترجمه گوگل]پس از کودتای، رهبران مجلس تحت بازداشت خانگی قرار گرفتند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. She spent most of those years under house arrest or close confinement.
[ترجمه ترگمان]او بیشتر آن سال‌ها را در حبس خانگی و یا حبس خانگی گذراند
[ترجمه گوگل]او اغلب سالها تحت بازداشت خانگی یا زندان بسته قرار گرفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Opposition leaders were put under house arrest .
[ترجمه ترگمان]رهبران مخالف تحت بازداشت خانگی قرار گرفتند
[ترجمه گوگل]رهبران مخالف تحت بازداشت خانگی قرار گرفتند
[ترجمه ش ...

معنی کلمه house arrest به انگلیسی

house arrest
• state of being confined to one's house (as opposed to prison) as legal punishment
• if someone is put under house arrest, they are not allowed to leave their house. this is a form of punishment in some countries.

house arrest را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فرهود
بازداشت خانگی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی house arrest
کلمه : house arrest
املای فارسی : هوس ارست
اشتباه تایپی : اخعسث شققثسف
عکس house arrest : در گوگل

آیا معنی house arrest مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )