برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1611 100 1
شبکه مترجمین ایران

hot temper


علوم مهندسى : سخت کردن گرم

واژه hot temper در جمله های نمونه

1. His hot temper has landed him in trouble before.
[ترجمه ترگمان]خلق و خوی تند او قبلا او را به دردسر انداخته بود
[ترجمه گوگل]خشم گرم او قبل از آن او را در معرض خطر قرار داده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. She has a hot temper, but you will soon grow to like her.
[ترجمه ترگمان]او خلق و خوی تند دارد، اما طولی نخواهد کشید که او را دوست داشته باشی
[ترجمه گوگل]او مهربان است، اما به زودی به او خواهی رسید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Anna with a hot temper sweetened after getting married.
[ترجمه ترگمان]آنا با خلق خوش خویی که بعد از ازدواج شیرین شده بود
[ترجمه گوگل]آنا پس از ازدواج با شیرین کاری گرم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. His hot temper was making it increasingly difficult for others to work with him.
[ترجمه ترگمان]خلق و خوی تند او باعث می‌شد که دیگران با او کار کنند
[ترجمه گوگل]خلق شدید او باعث شد که دیگران با هم کار کنند
[ترجمه شما] ...

معنی کلمه hot temper به انگلیسی

hot temper
• fiery temper, stormy temper, quick temper

hot temper را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مرتضی بزرگیان
خلق و خوی تند

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی hot temper

کلمه : hot temper
املای فارسی : هات تمپر
اشتباه تایپی : اخف فثئحثق
عکس hot temper : در گوگل

آیا معنی hot temper مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )