برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1574 100 1
شبکه مترجمین ایران

horrifying

بررسی کلمه horrifying

صفت ( adjective )
• : تعریف: causing extreme fright or revulsion.

- The notion of returning to the battlefield was horrifying to him.
[ترجمه ترگمان] تصور بازگشت به میدان جنگ برای او وحشتناک بود
[ترجمه گوگل] مفهوم بازگشت به میدان جنگ به او هجوم آورد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- The sight of the decaying body was horrifying even to the experienced detectives.
[ترجمه ترگمان] دیدن بدن پوسیده حتی برای کارآگاهان با تجربه بسیار ترسناک بود
[ترجمه گوگل] دیدگاه بدن فاسد حتی به کارآگاهان با تجربه نیز هراس داشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه horrifying در جمله های نمونه

1. He went to great pains to show how horrifying the war was.
[ترجمه ترگمان]او به خود زحمت نشان می‌داد تا نشان دهد که جنگ چقدر وحشتناک است
[ترجمه گوگل]او به شدت تلاش کرد تا نشان دهد چقدر جنگ وحشتناک است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The possibility of war is too horrifying to contemplate.
[ترجمه ترگمان]احتمال جنگ خیلی ترسناک است
[ترجمه گوگل]احتمال جنگ بسیار وحشتناک است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. It's horrifying to see how much poverty there is here.
[ترجمه ترگمان]دیدن این که چقدر فقر در اینجا وجود دارد ترسناک است
[ترجمه گوگل]جالب است بدانید که فقر اینجاست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The scale of the problem is horrifying.
[ترجمه ترگمان]مقیاس مساله ترسناک است
[ترجمه گوگل]مقیاس مشکل وحشتناک است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
...

horrifying را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Tabasom
مانند horror به معنای ترسناک است
افشین حاجی طرخانی
horror (اسم) : ترس
horrify (فعل): ترساندن
horrifying (صفت): ترسناک
کیانا کاوه
به معنی وحشتناک و ترسناک است
Hgg
Dangerous
CiCi
وحشتناک
Arman
به معنی هولناک
M
ترسناک
علی مولایی
ترسناک و خفت ناک
Star
مار کبری
چطوری جون دل ؟
مار کبری چیه حاجی از تو کتاب کانون دیدی ؟
آقا میشع ترسناک

Sth that looks scary and you you can't see it

تمام 🔥
Mahbod Vampire
میشه ترسناک
.
هولناک ترسناک

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی horrifying مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )