برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1652 100 1
شبکه مترجمین ایران

hooey

/ˈhuːi/ /ˈhuːɪ/

معنی: یاوه، مزخرف
معانی دیگر: (امریکا - خودمانی) چرند، زکی، د!، nonsense یاوه، بیهوده

بررسی کلمه hooey

اسم و ( noun, interjection )
• : تعریف: (informal) nonsense; foolishness.
مشابه: drivel, nonsense, poppycock, stuff

واژه hooey در جمله های نمونه

1. That's a lot of hooey!
[ترجمه ترگمان]یه مشت اراجیف - ه
[ترجمه گوگل]این خیلی خوشگله!
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. It was revisionist hooey and Costner came out of it with a coronation.
[ترجمه ترگمان]ضم نا این موضوع فقط یک مشت چرندیات بود و کاستنر با تاج گذاری از آن بیرون آمد
[ترجمه گوگل]این روحیه رویزیونیستی بود و کانستر با یک فتنه از آن بیرون آمد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. That's just a bunch of hooey.
[ترجمه ترگمان]این فقط یه مشت چرت و پرته
[ترجمه گوگل]این فقط یک دسته از hooey است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. No nation likes hooey like we do.
[ترجمه ترگمان]هیچ ملتی مثل ما مثل یه مشت چرت و پرت دوست نداره
[ترجمه گوگل]هیچ ملتی دوست نداریم مثل ما باشیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. What a dismal bunch of h ...

مترادف hooey

یاوه (اسم)
nonsense , hooey , froth , babble , balderdash , idle talk , gammon , tattle
مزخرف (اسم)
absurd , nonsense , bullshit , baloney , hooey , flapdoodle , stupidity , bologna , fiddle-faddle

معنی کلمه hooey به انگلیسی

hooey
• nonsense, foolishness
• if you describe something that someone says as hooey, you mean that it is nonsense; used in informal speech.

hooey را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Azad
د هووووي. زمان عصباني شدن و نتوانستن كنترل خشم

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی hooey

کلمه : hooey
املای فارسی : هوی
اشتباه تایپی : اخخثغ
عکس hooey : در گوگل

آیا معنی hooey مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )