برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1473 100 1

honour

/ˈɒnər/ /ˈɒnə/

معنی: شرافت، فخر، شرف، ناموس، حضرت، جناب، تشریفات امتیازویژه، افتخار، برو، عزت، محترم شمردن، مفتخر کردن، احترام کردن به، امتیاز تحصیلی اوردن، شاگرد اول شدن
معانی دیگر: (انگلیس) رجوع شود به: honor و honorable

بررسی کلمه honour

اسم و ( noun, verb )
• : تعریف: a spelling of

واژه honour در جمله های نمونه

1. Honour to whom honour is due.
[ترجمه ترگمان]افتخار به ایشان شرف دارد
[ترجمه گوگل]افتخار بزن به چه کسی افتخار است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Your father’s honour is to you but a second-hand honour.
[ترجمه ترگمان]افتخار پدرت این است که به تو افتخار کند
[ترجمه گوگل]افتخار پدرت برای شما، اما افتخار دوم دست است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. It is no honour for an eagle to vanquish a dove.
[ترجمه ترگمان]برای یک عقاب افتخاری وجود ندارد که یک فاخته را شکست دهد
[ترجمه گوگل]این یک افتخار نیست که یک کبوتر برنده شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Honour and profit lie not in one sack.
[ترجمه ترگمان]افتخار و سود، نه در یک کیسه
[ترجمه گوگل]افتخار و سود دروغ نیست در یک کیسه
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Take honour from me a ...

مترادف honour

شرافت (اسم)
honor , honour , gentility
فخر (اسم)
pride , honor , glory , honour
شرف (اسم)
honor , honour
ناموس (اسم)
honor , honour
حضرت (اسم)
honor , honour , majesty , excellency , holiness , sainthood
جناب (اسم)
honor , honour , excellency
تشریفات امتیازویژه (اسم)
honor , honour
افتخار (اسم)
attribute , pride , honor , glory , honour
برو (اسم)
dignity , honor , honour
عزت (اسم)
honor , glory , honour , respect , esteem
محترم شمردن (فعل)
honor , honour , esteem
مفتخر کردن (فعل)
honor , honour
احترام کردن به (فعل)
honor , honour
امتیاز تحصیلی اوردن (فعل)
honor , honour
شاگرد اول شدن (فعل)
honor , honour

معنی عبارات مرتبط با honour به فارسی

وامی که پرداخت ان بستگی به خوش قولی بدهکاراست
گارداحترام
honor of maid ندیمه، ساقدوش یا ملازم عروس، ندیمه در باری
موضوعی که شرف ادمی وابسته بان است، قضیه شرف
صورت افتخار صورت کسانی که درجنگ برای میهن خود فداکاری کرده اند
قول شرف

معنی کلمه honour به انگلیسی

honour
• esteem, respect, good reputation; integrity, honesty, truthfulness; award, tribute; privilege; pride, dignity (also honor)
• show respect; respect, esteem; give an award to, pay tribute, praise; accept; fulfill a promise show respect; respect, esteem; give an award to, pay tribute, praise; accept; fulfill a promise (also honor)
• honour is a feeling of pride that you have when you believe that you are behaving in the best way so that other people admire or respect you.
• an honour is a special award or job that is given to someone for something they have done.
• if you describe something that has happened to you as an honour, you mean that you are pleased and proud about it; a formal use.
• honours is a type of university degree which is of a higher standard than an ordinary degree.
• if you honour someone, you give them public praise or a medal for something they have done.
• to honour someone also means to treat them with special attention and respect.
• if you honour an arrangement or promise, you keep to it; a formal use.
• if something is arranged in honour of a person or an event, it is arranged specially for that person or to celebrate that event.
• you address a judge in court as your honor; used in american english.
guest of honour
• the guest of honour is the most important guest at a dinner or other social occasion.
lap of honour
• a lap of honour is a slow run or drive around a race track or sports field by the winner of a race or a game in order to receive the applause of the crowd.
maid of honour
• bridesmaid, female attendant to the bride
roll of honour
• a roll of honour is a list of the names of people who are admired or respected for something that they have done, such as the peop ...

honour را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سعید حصیری
اخلاقی
dr.k
به جا آوردن
مهدی
گرامی داشتن؛ محترم شمردن
آرمین گلاره
افتخار
نیلوفر
در متون مالی به معنای پرداخت است.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی honour
کلمه : honour
املای فارسی : هنور
اشتباه تایپی : اخدخعق
عکس honour : در گوگل

آیا معنی honour مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )
شبکه مترجمین ایران