برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1648 100 1
شبکه مترجمین ایران

homonymy


روانشناسى : هم اوایى

معنی کلمه homonymy به انگلیسی

homonymy
• quality or condition of being homonymous; identicalness of name or designation of things or persons that are different

homonymy را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

نویدی
هم معنایی - تجانس
عبدالوحید نویدی
ترجمه دقیق
هم شکلی، تجانس، تماثل، تشابه
یک نوع مشترک لفظی است که در آن واژه ای در اثر تغییر یکی از حروف خود، شبیه به کلمه دیگری می شود و در نتیجه آن مشترک لفظی رخ می دهد
عبدالوحید نویدی
معادل دیگر homonymy در زبان فارسی. همنامی است. همنامی برای اشاره به واژه هایی بکار می رودکه دارای معانی متعدد نامرتبط هستند مانند (شیر، شانه و تار در زبان فارسی)
جلال نجاریزدی
همنام
به واژه هایی گفته میشود که شکل گفتار و نوشتار آن یکسان باشد، ولی معنای کاملا متفاوتی داشته باشد.
مانند کلمه pupil که هم به معنای مردمک چشم است و هم به معنای دانش آموز است؛ و کلمات دیگری مانند:
bat, race, bank, mole که به همین طریق بکار رفته است.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی homonymy

کلمه : homonymy
املای فارسی : همنیمی
اشتباه تایپی : اخئخدغئغ
عکس homonymy : در گوگل

آیا معنی homonymy مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )