برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1402 100 1

hold back

/hoʊldˈbæk/ /həʊldbæk/

معنی: مانع شدن، وقفه کردن
معانی دیگر: 1- جلوگیری کردن 2- نگهداشتن، ندادن، مانع، گیر، بند، وقفه، توقف، اشغال کننده

واژه hold back در جمله های نمونه

1. Couldn't hold back my tears, still strong smile.
[ترجمه ترگمان]نمی‌توانستم اشک‌هایم را نگه دارم، هنوز هم لبخند قوی
[ترجمه گوگل]نمی توان اشک هایم را حفظ کرد، هنوز لبخند قوی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The boss couldn' t hold back his anger any longer.
[ترجمه ترگمان]رئیس دیگر نمی‌توانست خشمش را تحمل کند
[ترجمه گوگل]رئیس دیگر نمی تواند خشم خود را ادامه دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Sometimes you have to smile and act like everything is okay. hold back the tears and walk away.
[ترجمه ترگمان]بعضی وقت‌ها باید لبخند بزنی و طوری رفتار کنی که انگار همه چی مرتبه اشک‌ها را پس بگیر و برو
[ترجمه گوگل]گاهی اوقات شما باید لبخند بزنید و مانند همه چیز عمل کنید خوب است عقب نشینی کردن و راه رفتن
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Hold natural and graceful, don't hold back before the guests.
[ترجمه ترگمان]طبیعی و زیبا به نظر می‌رسی، قبل از مهمونا جلو نیا
[ترجمه گوگل]نگه داشتن طبیعی و برازنده، قبل از مهمانان بر ...

مترادف hold back

مانع شدن (فعل)
stop , resist , suppress , bar , prevent , debar , balk , hinder , barricade , hamper , exclude , inhibit , rein , impede , stymie , hold back , hold up , interfere with , obstruct , obturate
وقفه کردن (فعل)
hold back

معنی کلمه hold back به انگلیسی

hold back
• withhold, fail to provide; hesitate, avoid participation; restrain; retain ownership

hold back را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد امین
قایم کردن، مخفی کردن
زهرا دولت دوست
پا پس کشیدن
فیض
کنترل کردن خود
آسا
نگفتن یا بیان نکردن عقیده
انجام ندادن کاری به دلیل ترس یا به این دلیل که نمیخواهید وضعیت بد بدتر شود.
a.r
to restrain someone or something
هادی سلیمی
حبس کردن و عدم ابراز احساس، خفه کردن خود
to stop yourself from feeling or showing a particular emotion
Pouria
دست نگهداشتن
Reyhan
پنهان کردن ، پوشاندن و مخفی کردن
محدثه فرومدی
بازداشتن
فاطمه :)
نگهداشتن
Enkidu
کوتاه اومدن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی hold back
کلمه : hold back
املای فارسی : هلد باک
اشتباه تایپی : اخمی ذشزن
عکس hold back : در گوگل

آیا معنی hold back مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )