برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1644 100 1
شبکه مترجمین ایران

hoax

/hoʊks/ /həʊks/

معنی: شوخی فریب امیز، گول زدن، دست انداختن
معانی دیگر: گول زنی، حقه، کلک، غلط اندازی، شوخی عملی (مثلا گزارش دروغی به اداره ی آتش نشانی دادن)، حقه زدن، کلک سوار کردن

بررسی کلمه hoax

اسم ( noun )
(1) تعریف: an act of deception, esp. a humorous or mischievous trick.
مترادف: chicanery, flimflam, humbug, prank, spoof, trick
مشابه: hocus-pocus, joke, practical joke, ruse, stunt

(2) تعریف: something false or inauthentic presented as true or authentic, with intent to deceive or defraud.
مترادف: fake, phony, ripoff
مشابه: bait-and-switch, counterfeit, fabrication, pretense, sham, swindle

- The so-called "ancient" poem was a hoax that the public believed completely.
[ترجمه ترگمان] این شعر \"باستانی\" یک شوخی بود که مردم به طور کامل باور داشتند
[ترجمه گوگل] شعر به اصطلاح 'باستانی'، کلاهبرداری بود که مردم به طور کامل آن را باور داشتند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: hoaxes, hoaxing, hoaxed
مشتقات: hoaxer (n.)
• : تعریف: to deceive or defraud with a hoax.
مترادف: bamboozle, cozen, deceive, dupe, flimflam, fool, hoodwink, humbug, trick
مشابه: con, defraud, delude, fake, mislead, rip off, rogue, rook, swindle

واژه hoax در جمله های نمونه

1. his hoax was soon discovered
حقه‌ی او زود کشف شد.

2. It turned out to be an elaborate hoax.
[ترجمه ترگمان]معلوم شد که شوخی استادانه است
[ترجمه گوگل]معلوم شد که یک دروغ جدی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Traffic was disrupted by a hoax bomb.
[ترجمه ترگمان]ترافیک توسط یک بمب کارگذاشته شده قطع شد
[ترجمه گوگل]ترافیک بوسیله یک بمب جعلی متوقف شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The bomb threat turned out to be a hoax.
[ترجمه ترگمان]این تهدید باعث شد که این بمب یک شوخی باشد
[ترجمه گوگل]تهدید بمب تبدیل به یک کلاهبرداری شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. The emergency call turned out to be a hoax.
[ترجمه ترگمان] تماس اضطراری معلوم شد که یه شوخی بوده
[ترجمه گوگل]تماس اضطراری معلوم شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف hoax

شوخی فریب امیز (اسم)
hoax , hob , humbug
گول زدن (فعل)
renege , con , fool , cheat , gyp , hustle , dodge , rig , bamboozle , outwit , deceive , defraud , dupe , cajole , hoax , gouge , befool , beguile , entrap , gull , gum , hocus , rogue , gaff , swindle , thimblerig , chouse , jockey , finagle , fob , wheedle
دست انداختن (فعل)
flout , game , fool , ridicule , put on , kid , banter , spoof , hoax , gibe , befool , mock , bullyrag , lark , laverock

معنی hoax در دیکشنری تخصصی

hoax
[کامپیوتر] گول زنی ، شوخی مسخره آمیز قطعه ای از اطلاعات غلط که به عنوان شوخی عمدی به جریان می افتد. این خالت در اینترنت رایج است . ( مقایسه کنید با meme virus ) . این نوع شوخیهای مسخره آمیز در پیامهای پست الکترونیکی ، با این پیام ظاهر می شوند . که ( این برنامه را به تمام دوستانت پست کن ) یعنی ، شوخی کننده از شما نمی هواهد که پیام را در یک حوزه ی عمومی پخش نکند . زیرا ممکن است افراد آگاه آنها را شناسایی کنند . هر فایلی که به نامه ی الکترونیکی شما چسبیده است شاید حاوی یک ویروس یا برنامه ی مخرب باشد . تا وقتی از منبع آنها مطمئن نشده اید . آنها را باز نکنید .

معنی کلمه hoax به انگلیسی

hoax
• mischievous deception, act intended to deceive or trick
• trick, deceive, dupe
• a hoax is a trick in which someone tells people something that is not true.

hoax را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Wolf
مخفی ، راز
حسن امامی
اطلاعات دروغین راجع به خطر چیزی
مثل a bomb hoax
beti
قهر
فاطمه
گول‌زنی
فاطمه جعفری
معادل trick, حقه
بهروز مددی
یک شوخی کاملا استادانه
حقه
Maedeh
Sth like rumor in order to scare others or
A false warning about sth
Ali Rafighi
A false warning about sth dangerous

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی hoax

کلمه : hoax
املای فارسی : هکس
اشتباه تایپی : اخشط
عکس hoax : در گوگل

آیا معنی hoax مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )