برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
hit - on - someone
شبکه مترجمین ایران

hit on someone

hit on someone را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

بهادر اسلامی
Make sexual advances towards someone
به کسی دست درازی کردن ، از کسی سوء استفاده جنسی کردن

hit/hit/hit تمام شکل های هیت در جمله در زمان ها

.I dumped him because he tried to hit on my friend
باهاش قطع رابطه کردم ، یا کات کردم یا ولش کردم به خاطر اینکه سعی کرد به دوستم دست درازی کنه .!


@لَنگویچمعنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی hit on someone مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )