برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1424 100 1

hit below the belt

واژه hit below the belt در جمله های نمونه

1. The comments hit below the belt .
[ترجمه ترگمان]نظرات زیر این کمربند قرار گرفتند
[ترجمه گوگل]نظرات زیر زیر کمربند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Some say the ads hit below the belt.
[ترجمه ترگمان]برخی می‌گویند که تبلیغات زیر کمربند قرار گرفته‌اند
[ترجمه گوگل]بعضی ها می گویند که تبلیغات زیر کمربند قرار دارند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Most of the criticism hit below the belt.
[ترجمه ترگمان]بیشتر انتقادات در زیر این کمربند قرار گرفتند
[ترجمه گوگل]بیشتر انتقادات زیر کمربند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Their accusations hit below the belt.
[ترجمه ترگمان]اتهامات آن‌ها کم‌تر از کمربند است
[ترجمه گوگل]اتهامات آنها زیر کمربند است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. In boxing ...

معنی کلمه hit below the belt به انگلیسی

hit below the belt
• do or say something in an unfair or indecent manner

hit below the belt را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ف بدون نصیری
To say something inappropriate and hurtful گفتن مطلبی نامناسب و زیان آور. مثال :
When he gets angry,he tends to hit below the belt. وقتی او عصبانی می شود، در واکنش از خط قرمز ها عبور می کند. ریشه این عبارت از ممنوع بودن مشت زدن به زیر کمربند حریف ( بیضه ها) گرفته شده است.
محدثه فرومدی
ناعادلانه بودن، ناعادلانه رفتار کردن
Figure
بی ربط، نابجا، بی مورد، نامربوط
Uncalled for, unnecessary, usually irrelevant and always unfair
Inappropriate, insulting, too personal , crossing line

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی hit below the belt مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )