برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1430 100 1

historicity

/hɪstəˈrɪsɪtiː/ /ˌhɪstəˈrɪsɪtɪ/

اصالت تاریخی، تاریخمندی، صحت و درستی، تاری  گرایی

بررسی کلمه historicity

اسم ( noun )
• : تعریف: of an event, the fact of having occurred in history; historical authenticity.

واژه historicity در جمله های نمونه

1. the historicity of some of those accounts is in doubt
تاریخمندی (تاریخی بودن) برخی از آن روایات مورد شک است.

2. The historicity of texts and the sexuality of history is the furthest basic characteristics of NewHistoricism.
[ترجمه ترگمان]The متون و تمایلات جنسی تاریخ، furthest ویژگی‌های اساسی of است
[ترجمه گوگل]تاریخیت متون و جنسیت تاریخ، مفهومی ترین ویژگی های جدید «تاریخ نگاری» است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The ecology civilization construction realizes the historicity to be progressive.
[ترجمه ترگمان]ساخت تمدن بوم‌شناسی در حال پیشرفت است
[ترجمه گوگل]ساخت و ساز تمدن بوم شناسی بر این عقیده است که تاریخیت به عنوان مترقی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. It was pointed out that he pictograph comprehension, historicity and pattern are the reasons that caused the beauty of its adorning.
[ترجمه ترگمان]او اشاره کرد که درک، درک و الگو، دلایلی هستند که باعث زیبایی تزیین آن می‌شوند
[ترجمه گوگل]به این نکته اشاره شد که درک تصویر، تاریخی بودن و الگوی تصویر، دلایلی است که سبب زیبایی طنز آن شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی کلمه historicity به انگلیسی

historicity
• quality of actually having occurred; quality of being factual

historicity را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مرجان
صحت و درستي
عاطفه موسوی
صحت تاریخی
محسن قاسمی قاسموند
اصالت تاریخی
حمید بهنام‎فر
حیث تاریخی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی historicity
کلمه : historicity
املای فارسی : هیستریکیتی
اشتباه تایپی : اهسفخقهزهفغ
عکس historicity : در گوگل

آیا معنی historicity مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )